Regulamin Agencji Kreatywnej Magico

Ustalone zasady współpracy to podstawa i gwarancja zadowolenia każdej ze stron. Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam stworzyć standardy współpracy z naszym studiem graficznym oraz zespołem interaktywnym. Dzięki nim, każdy wie co powinien zrobić aby nasza współpraca przebiegła pomyślnie. 

§1 Definicje

 1. Strona internetowa – zbiór stron internetowych zapisanych w formie kodu źródłowego, występujący pod wspólnym adresem domenowym, którego właścicielem jest Zamawiający.
 2. System CMS – oprogramowanie zainstalowane na serwerze internetowym pozwalające na zarządzanie treścią strony i sposobem jej prezentacji.
 3. Treść strony -  wszystkie pliki i treści na stronie, które mogą być zarządzane i edytowane poprzez System CMS.
 4. Interfejs - wszystkie elementy strony odpowiedzialne za integrację człowieka ze stroną.
 5. Element standardowy strony – wszystkie pliki i treści na stronie, których edycji w kodzie źródłowym może dokonać Wykonawca.
 6. Element niestandardowy strony – wszystkie elementy Strony składające się na jej interfejs, w którym ustala się wygląd (np. kolorystykę, elementy dekoracyjne, krój czcionki) i rozmieszczenie elementów na stronie.
 7. Projekt – to tworzący całość plik graficzny stworzony według wytycznych i na zlecenie Zamawiającego.
 8. Projekt wstępny – propozycja projektu przedstawiana Zamawiającemu do akceptacji
 9. Plik graficzny – służy do zaprezentowania, zmiany oraz powielania projektu lub części projektu. Projekt jest zapisany w formie pliku graficznego w najmniej jednym z następujących formatów:
  *.pdf, *.jpg, *.png, *.psd, *.tiff, *.ai, *.cdr, *.gif

§2 Warunki ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Bartłomiej Banaczyk z siedzibą w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 2, NIP 865 253 48 78 realizującą usługi z zakresu tworzenia stron internetowych, aplikacji dedykowanych, projektowania graficznego oraz poligrafii pod powyższym adresem oraz na stronie internetowej www.magico.pl, zwanego dalej Wykonawcą.
 2. Sprzedaż odbywa się bezpośrednio lub za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Zamawiającym, a sprzedającym, zwanym dalej Wykonawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadająca indywidualne hasło dostępu oraz numer identyfikacyjny uzyskane po dokonaniu rejestracji.
 4. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Zamawiającym) jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 5. Podczas dokonywania zamówień w systemie internetowym Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 6. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną, bezpośrednią lub poprzez serwis www.magico.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy wykonania produktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
 7. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Wszystkie dane będą przetwarzane wyłącznie przez Wykonawcę w celach poprawnego wykonania zlecenia, kontaktu z Zamawiającym oraz wysyłki zamówionych towarów. 
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, np. w treści materiału. Jeśli zawierają one treści niezgodne z polskim prawem, Wykonawca może odmówić przyjęcia zlecenia. Klient wysyłając zlecenie poświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich i ma prawo do korzystania z nich.
 9. Wykonawca zobowiązuje się przesłać Zamawiającemu projekt końcowy do zatwierdzenia przed rozpoczęciem procesu poligraficznego.
 10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne zawartych informacji (nr telefonów, adresów, e-mail itp.) a także ewentualnych literówek w tekście znajdujących się na projekcie zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§3 Realizacja zamówień poligraficznych

 1. Wykonawca wykonuje zlecenie druku na podstawie pliku projektu zatwierdzonego przez klienta. Plik musi być przygotowany zgodnie z parametrami znajdującymi się przy opisach produktów.
 2. Terminy realizacji zamówień określają maksymalny czas w jakim zamówienie zostanie odebrane przez firmę kurierską i są określone indywidualnie w zależności od rodzaju zamawianego produktu.
 3. Termin realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający o zmianie terminu zostanie powiadomiony tak szybko, jak będzie to możliwe.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy kurierskiej.

§4 Postanowienie końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od stycznia 2015 roku
 2. Zamawiający składając zamówienie zgadza się na przesłanie faktury drogą elektroniczną (Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej).